Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit

Luc Strouven, handel drijvende onder de benaming Selavin (hierna: “Selavin”)
Zandstraat 26
3471 Hoeleden
E-mail: info@selavin.be
Telefoon: 0476/30.15.57
Ondernemingsnummer: 0684.663.216

Artikel 2. Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van goederen door Selavin aan de klant.
 2. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.
 3. Selavin behoudt zich het recht voor om op ieder moment de algemene voorwaarden aan te passen. De op een verkoop van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn diegene die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelling door de klant.

Artikel 3. Aanbod

 1. Het aanbod van goederen door Selavin geldt zolang de voorraad strekt. Indien bestelde goederen niet voorradig zijn op het ogenblik van de geplande levering ervan, wordt de klant hiervan door Selavin op de hoogte gebracht.
  Het aanbod kan op ieder ogenblik door Selavin worden gewijzigd.
 2. Het aanbod van goederen door Selavin tracht een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen te bevatten.
  Afbeeldingen worden louter bij wijze van voorbeeld gegeven en zijn dus niet bindend. Illustraties kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.
  In de door Selavin weergegeven formaten, gewichten, inhoudsmaten, afmetingen en maten kunnen redelijke verschillen ten opzichte van de realiteit voorkomen.

Artikel 4. Registratie/ bestellingen

 1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de in artikel 1 vermelde website of op het in artikel 1 vermeld adres. Ook kunnen er bestellingen worden geplaatst via de social media van Selavin, en op tijdelijke evenementen zoals beurzen en proeverij-avonden.
 2. Bij een eerste online bestelling dient de klant zich te registreren. Tijdens het registratieproces wordt de nodige informatie gevraagd om de levering van de bestelde goederen mogelijk te maken.
  De klant verbindt er zich toe tijdens de het registratieproces volledige en correcte informatie door te geven en Selavin later op de hoogte te brengen van elke wijziging van deze gegevens. De klant is aansprakelijk voor elke vorm van schade die het gevolg zou zijn van foutieve, bedrieglijke of onvolledige informatie.
 3. Selavin behoudt zich de mogelijkheid voor om een bestelling niet te bevestigen, bijvoorbeeld in geval van niet-betaling door de klant van een eerdere bestelling, een lopend geschil over betalingen, problemen met betrekking tot de ontvangen bestelling, een onvolledige bestelling, of te verwachten problemen met betrekking tot de levering van de goederen.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle door Selavin vermelde prijzen zijn inclusief BTW en dienstverlening.
 2. De vermelde prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd door Selavin. De op een verkoop van toepassing zijnde prijs is diegene die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling door de klant.

Artikel 6. Betaling

 1. De betalingsmogelijkheden zijn beperkt tot diegene die op de in artikel 1 vermelde website of op het in artikel 1 vermeld adres aangeduid worden.
 2. De overdracht van de eigendom vindt plaats op het moment van de volledige betaling door de klant van de bestelde goederen. Een levering van bestelde maar niet geheel betaalde goederen is uitgesloten.

Artikel 7. Levering

 1. De leveringen vinden plaats op het in artikel 1 vermeld adres of op het specifieke leveringsadres dat bij de bestelling werd meegedeeld door de klant. Dit adres zal zich in België dienen te bevinden. Leveringen elders dienen voorafgaandelijk met Selavin te worden overlegd.
  Indien de klant gekozen heeft voor afhaling van de bestelling op het in artikel 1 vermeld adres blijven de goederen maximaal 30 dagen ter beschikking van de klant. Bij gebreke aan ophaling binnen deze periode wordt de verkoop geannuleerd.
 2. Indien niet tijdig kan worden geleverd, laat Selavin dat weten vóór de geplande leveringsdatum.
 3. De verzending van een bestelling vindt altijd plaats op risico van de klant. Ook de eventuele retourzending van goederen vindt altijd plaats op risico en kosten van de klant.
 4. De geleverde goederen worden geacht in goede staat geleverd te zijn. Indien de door Selavin geleverde goederen schade opliepen tijdens het transport, of niet overeenstemmen met de goederen die de klant besteld heeft, dient de klant Selavin dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen volgend op de levering te signaleren. Vervolgens dienen de niet-conforme goederen in kwestie binnen de 14 kalenderdagen volgend op de ontvangst terug gestuurd te worden. 

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Bij elke aankoop van goederen beschikt de klant over een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de levering of de ophaling ervan, om af te zien van de aankoop. Tijdens die periode kan de klant dus de goederen zonder boete en zonder opgave van reden terugsturen naar Selavin (waarbij de terugzendkosten voor rekening van de klant zijn). Selavin zal de aankoopprijs van de herroepen bestelling terugbetalen, daarbij gebruik makend van dezelfde betaalwijze als bij de oorspronkelijke transactie. Selavin behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot de goederen opnieuw in zijn bezit zijn.
 2. Het herroepingsrecht veronderstelt dat de goederen intact zijn. Het herroepingsrecht houdt op te bestaan indien de kist met de flessen geopend werd en in die staat niet meer verkoopbaar is, indien een fles ontkurkt werd of indien het etiket of de capsule verwijderd werden.
  De teruggestuurde goederen moeten zich in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat en verpakking bevinden en vergezeld zijn van alle geleverde toebehoren en alle documenten (bv. bestel- of leveringsbon en factuur).
  Als de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient er contact te worden opgenomen met Selavin.

Artikel 9. Garantie

Selavin garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met de bestelling en zullen voldoen aan de normale verwachtingen die de klant rekening houdende met de specificaties van de goederen mag koesteren. Selavin garandeert dat de goederen voldoen aan alle op het moment van de bestelling ervan bestaande wettelijke vereisten.

Artikel 10. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Selavin niet langer gehouden zijn verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen. In dat geval heeft Selavin het recht, hetzij om zijn verbintenissen op te schorten zolang de toestand van overmacht aanhoudt, hetzij om de bestelling definitief te annuleren.
 2. Onder overmacht wordt begrepen elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van Selavin en die hem verhindert, geheel of gedeeltelijk, om zijn verplichtingen tegenover de klant (tijdig) na te komen. Die omstandigheden omvatten onder meer: staking, lockout, arbeidsconflicten, brand, technische voorvallen, energiepannes, verstoringen in de gebruikte netwerken, (telecommunicatie)lijnen of communicatiesystemen en/of de niet-beschikbaarheid van de in artikel 1 vermelde website, of het niet of laattijdig plaatsvinden van een levering door leveranciers of andere derden.

Artikel 11. Intellectueel eigendomsrecht

De klant erkent uitdrukkelijk dat eventuele intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst toebehoren aan Selavin of andere rechthebbenden waarmee Selavin de nodige contractuele afspraken maakt.
Deze intellectuele eigendomsrechten mogen door de klant niet gereproduceerd of publiek gedeeld worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Selavin of andere rechthebbenden waarmee Selavin de nodige contractuele afspraken maakt.

Artikel 12. Klachtenprocedure

In geval van eventuele klachten kan de klant Selavin contacteren:
ofwel schriftelijk op het volgende adres: Selavin, Zandstraat 26, 3471 Hoeleden;
ofwel telefonisch op het nummer: 0476 30 15 57;
ofwel via e-mail op het mailadres: info@selavin.be.
Klachten zullen binnen 7 kalenderdagen worden behandeld.

Artikel 13. Toepasselijk recht/ bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Leuven bevoegd.